Polityka prywatności

Wstęp

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Tetiana Mehera prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MEGERA Tetiana Mehera, NIP: 5342665892,REGON 525621508 ul. Powstańców 107/28, 05-800 Pruszków, prawa osób, których te dane dotyczą oraz przybliża informacje o danych informatycznych – tzw. plikach cookies – wykorzystywanych w ramach Strony internetowej megera.pl.

I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuje się:

 

Administrator Danych Osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Tetiana Mehera prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MEGERA Tetiana Mehera, NIP: 5342665892,REGON 525621508 ul. Powstańców 107/28, 05-800 Pruszków, e-mail: kontakt@megera.pl .

 

Ogólne warunki i definicje


megera.pl– Strona Internetowa zwana zamiennie Serwisem;
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę megera.pl; zwany także „Państwo”
Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie. Odwiedzenie strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności,
Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu.
Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
Korzystanie ze strony megera.pl jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

 

Cele, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych


Celem przechowywania Państwa danych przez Tetiana Mehera prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MEGERA Tetiana Mehera, NIP: 5342665892,REGON 525621508ul. Powstańców 107/28, 05-800 Pruszków jest realizacja umowy sprzedaży wynikająca z zakupu towaru w Sklepie internetowym oraz kontakt z Państwem w przypadku realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji, zwrotu lub wymiany towaru.
W związku z powyższym Administrator dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).
W ramach wykonywanej przez Administratora działalności zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Karolinę Bielawską w związku ze sprzedawanymi przez nią produktami;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.
Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbierane są następujące dane osobowe Klienta, tj. imię i nazwisko, a jeżeli rejestracja następuję przy zakupie Towarów zbieramy Państwa imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy dane Klientów podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Klienta Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem Konta dostępnego na stronie internetowej firmy, dodatkowo spersonalizowane hasło;
w celu korzystania ze statystyk z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności naszych Klientów w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej Klienta oraz systemu operacyjnego;
w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Państwa w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwo przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Państwa aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Państwa aktywność związana z naszą komunikacją z Państwem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Państwa aktywności w celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w zapisach dotyczących Plików cookies;
w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Państwa dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzają Państwo swoje dane.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Państwa adres email zostanie wykorzystany tylko do dostarczenia newslettera, który będzie informował o promocjach oraz nowościach pojawiających się w naszym sklepie.

 

Odbiorcy danych osobowych


Przekazujemy Państwa dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy sprzedaży lub też na rzecz podmiotów, które są do tego uprawnione przez bezwzględnie obowiązujące przepisy jak np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.
Jako Administrator także z zewnętrznych usługodawców aby lepiej świadczyć własne usługi. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
1. Dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 98, posiadającą NIP:7010198361, oraz wpisaną do KRS pod numerem: 0000336780. półka ta świadczy usługi hostingowe oraz korzystamy z ich serwerów do przechowywania danych, które oczywiście są należycie zabezpieczone.


Ze wskazanymi przedsiębiorcami łączą nas umowy powierzenia danych, która zapewniają, że Państwa dane są bezpieczne tak samo jak u nas.
Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni także za podmioty, które przetwarzają za nas Państwa dane osobowe.

 

Okres przetwarzania danych


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Po tym okresie będą przetwarzane do celów rozliczeniowych – zgodnie z przepisami prawa podatkowego. megera.pl nie przetwarza danych osobowych dłużej niż przez okres wyznaczony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą


Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: kontakt@megera.pl .

 

Prawo do wniesienia skargi


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Wymóg podania danych osobowych


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy sprzedaży Towarów.

 

Prawo do wycofania zgody


Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres kontakt@megera.pl. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Megera.pl nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania umowy sprzedaży Towaru.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

II. Informacje o plikach cookies
1. Serwis megera.pl wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są przez strony internetowe Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) przechowywania informacji dotyczącej zgody Użytkownika Serwisu na korzystanie z plików cookies;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
d) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
e) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
f) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
g) popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;
h) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
i) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
j) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Sklepu stosowane są także następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.
8. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być przez operatora hostingowego w celu sporządzania statystyk odwiedzin Serwisu. Mogą być one odczytywane przez nasz Serwis, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
9.Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

III. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.
2. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
3. W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

IV. Logi serwera
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, serwerem (na którym znajduje się Serwis) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela serwisu.
2. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP komputera Użytkownika.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

V. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11.09.2023 r.